X

Czego szukasz?

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego „Chefirek”

obowiązujący od dnia 01 grudnia 2022 roku.

Rozdział 1 – definicje:
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „Chefirek”.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.chefirek.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

  Rozdział 2 – postanowienia ogólne:
  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.chefirek.pl.
  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Sklep internetowy „Chefirek”, działający pod adresem www.chefirek.pl, prowadzony jest przez Rawa Projekt.Pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-561), ul. Mokotowska 14 lok. 201, NIP: 5252575406, REGON: 147027893, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460164, e-mail: biuro@rawa.projekt.pl; telefony: +48 798888366, +48 660222044, fax.: +48 22 6205969.
  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej, które umożliwi mu odbiór faktury elektronicznej wystawionej przez sprzedającego oraz wiadomości potwierdzającej zakup.

  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, smartfona lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.chefirek.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  Rozdział 3 – zasady korzystania ze Sklepu Internetowego:
  Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu Internetowego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • opuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o.

  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie. Warunki przetwarzania danych osobowych Klienta określają Polityka prywatności serwisu www.chefirek.pl oraz klauzula obejmująca obowiązek informacyjny według RODO dostępne na www.chefirek.pl w zakładce „Obsługa Klienta”.

  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, itp.;
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o.;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

  Rozdział 4 – procedura zawarcia Umowy sprzedaży:
  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.chefirek.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, a także zaakceptować niniejszy Regulamin.

  Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Na podany przez Klienta adres e-mail użytkownikowi zostanie również przesłana faktura elektroniczna stanowiąca dowód zakupu. Akceptacja postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oznacza, że Klient zgłasza żądanie wystawiania faktury dokumentującej daną sprzedaż (zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej będzie przesyłana Klientowi w sposób przewidziany Regulaminem tj. na wskazany przez Klienta adres e-mail. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem umożliwiającym dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Ewentualne korekty faktur będą doręczane Klientowi w sposób analogiczny tj. w postaci elektronicznej.
  Umowa sprzedaży, o treści zgodnej z Regulaminem, zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

  Rozdział 5 – dostawa:
  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 • Poczty Polskiej;
 • Paczkomatów InPost. W naszym Sklepie nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru.

  Informacje o kosztach dostawy znajdują się pod adresem: https://chefirek.pl/dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  Informacje o czasie dostawy znajdują się pod adresem: https://chefirek.pl/dostawa. Czas dostawy liczy się od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

  W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, Klient ma możliwość zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i proszony jest o kontakt ze Sklepem. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Klienta w zakresie ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla roszczeń z tytułu rękojmi za wady (Rozdział 8 Regulaminu). Szybkie zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi pomoc dla Sklepu przy dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

  Rozdział 6 – ceny i metody płatności:
  Ceny Towarów podawane są w walucie polskiej (złotych polskich) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • płatnością w systemie PayU;
 • płatność w systemie Przelewy24;
 • przelewem bankowym;
 • za pobraniem.
  Opłata za zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności: następuje od razu przy wyborze płatności on-line, zaś w momencie doręczenia paczki przez wybranego przewoźnika przy wybranej metodzie płatności przy odbiorze.

  Rozdział 7 – prawo odstąpienia od umowy:
  Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

  Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@chefirek.pl, telefonicznie pod nr: +48 798888366 lub pisemnie, wysyłając pismo pocztą na adres: Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. Sklep Internetowy „Chefirek” Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra.

  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży lub przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://chefirek.pl/kontakt. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-em.

  Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.

  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 7 dni.
  Sklep nie ponosi kosztu zwrotu Towaru. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Wzór formularza odstąpienia od umowy:
  (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy).

  Adresat: Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. Sklep Internetowy „CHEFIREK” Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra, e-mail: kontakt@chefirek.pl; telefon: +48 798888366, dopisek: zwrot/reklamacja.

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów(*) umowy dostawy następujących Towarów(*) data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) imię i nazwisko konsumenta(-ów) adres konsumenta(-ów) podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) miejscowość, data (*) niepotrzebne skreślić.

  Rozdział 8 – reklamacje dotyczące Towarów:
  Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
  Sklep zobowiązany jest dostarczyć Towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  Reklamacje można składać na piśmie na adres: Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. Sklep Internetowy „CHEFIREK” Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@chefirek.pl.

  W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sklep uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sklepu dostarczyć wadliwy Towar pod wskazany w ust. 2, pkt 1) adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić go w miejscu, w którym się on znajduje. Sklep zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  Sklep odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania. W składanej reklamacji zaleca się
 • (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana Towaru na nowy, naprawa Towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
 • (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

  Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
  Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, Towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez sprzedawcę wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

  Rozdział 9 – dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie:

  Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. udziela gwarancji na Towary, których jest producentem na warunkach oraz przez okres wskazany na opakowaniu indywidualnym Towarów.
  Udzielana przez Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Rozdział 8 Regulaminu).

  Rozdział 10 – reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
  Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@chefirek.pl.

  W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  Rozdział 11 – pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

  Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.)

  Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.)

  Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  Rozdział 12 – postanowienia końcowe:
  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Rawa Projekt.Pl Sp. z o. o.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.